Advies en implementatie van Leven Lang Ontwikkelen Strategieën 
 
 Strategische partner in persoonlijke en professionele ontwikkeling op maat 

Terug

Algemene voorwaarden WeesVaardig BV

Voor onze Service Levers, Privacy Policy en AVG Statement zie onderaan deze pagina

1.      Algemeen en acceptatie

1.1   Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten of gebruik van de Hybride Applicatie Leven Lang Ontwikkelen (hierna: HALLO) van WeesVaardig BV of aan de (opleiding)trajecten van WeesVaardig;

1.2   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen WeesVaardig BV en opdrachtgever, waarover WeesVaardig BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken;

1.3   Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door WeesVaardig BV schriftelijk zijn bevestigd;

1.4   De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van WeesVaardig BV schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord getekend exemplaar van de overeenkomst aan WeesVaardig BV. 

1.5   WeesVaardig BV behoudt zich het recht om een door de opdrachtgever aangewezen cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding of scholing te accepteren. Wanneer het oriëntatiegesprek of intakegesprek met de cliënt hier aanleiding toe geeft, zal WeesVaardig BV de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen;

1.6   Indien zich, in aanvulling op, of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever of de cliënt verschaft is, omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan WeesVaardig BV de opdracht beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen;

1.7   WeesVaardig BV heeft het recht om de uit, in 1.6 van deze voorwaarden, genoemde vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.      Aansprakelijkheid

2.1   WeesVaardig BV is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden directe of indirecte schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van WeesVaardig BV.  De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden;

2.2   WeesVaardig BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, met inbegrip van gevolgschade, bij cliënt, werkgever of derden, die door de cliënt tijdens de begeleidings- en/of scholingsperiode of daarna direct en/of indirect wordt veroorzaakt;

2.3   WeesVaardig BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WeesVaardig BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

2.4   Opdrachtgever vrijwaart WeesVaardig BV en diens ondergeschikten, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

3.      Honorarium

3.1   Na acceptatie van de offerte c.q. tekenen van de overeenkomst, zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht; Voor consultancy opdrachten wordt er maandelijks achteraf gefactureerd op basis van een urenregistratie.

3.2   Alle geldbedragen afgeleid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten;

3.3   Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd. Indien WeesVaardig BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

3.4   Betaling dient, in overeenstemming met de factuur, zonder korting of verrekening - binnen 30 dagen na factuurdatum op de rekening van WeesVaardig BV ontvangen te zijn. Indien niet aan het gestelde in de vorige zin is voldaan is opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd;

3.5   De vorderingen van WeesVaardig BV op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst aan WeesVaardig B.V. omstandigheden ter kennis komen die WeesVaardig BV goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen (liquidatie, beslag, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever). WeesVaardig BV is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van WeesVaardig BV schadevergoeding te vorderen;

3.6   Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd.

4.      Gedragscode en geheimhouding

4.1   WeesVaardig BV betracht de grootste zorgvuldigheid en integriteit bij haar dienstverlening. Ten opzichte van haar opdrachtgevers, haar kandidaten en ten opzichte van derden zal zij te allen tijde een positie nastreven die gebaseerd is op vertrouwen, professionaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid;

4.2   WeesVaardig BV zal tijdens een opdracht de rechtsverhouding van de werkgever en de medewerker niet beïnvloeden, anders dan in het kader van de aan haar verleende opdracht om de cliënt te adviseren.

4.3   Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

4.4   Ook in de gevallen waarin WeesVaardig BV niet tot geheimhouding is verplicht, zal WeesVaardig BV de ter kennis gekomen informatie van opdrachtgever of cliënt als vertrouwelijk behandelen en vraagt dit andersom ook van Opdrachtgever richting WeesVaardig.

4.5   De webapplicatie, faciliteiten, informatie en diensten van WeesVaardig BV staan de opdrachtgever en/of de cliënt uitsluitend ten dienster voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen organisatieontwikkeling. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin ligt in de aan WeesVaardig BV verstrekte opdracht. De door WeesVaardig BV verstrekte documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt en/of opdrachtgever.

5.      Beëindiging

5.1   De opdracht eindigt door afloop van de vooraf afgesproken duur van de opdracht.

5.2   Bij verstrekken van situationeel advies wordt de opdracht zorgvuldig geformuleerd in de offerte en hierin zal WeesVaardig BV een prognose van activiteiten, duur, kosten en advies uren weergeven als dat aan de orde is;

5.3   Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan WeesVaardig BV zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is WeesVaardig BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden;

5.4   Als na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens. Er zal dan 50% van het totale eerste jaarbedrag worden gefactureerd als dit aan de orde is.

5.5   Indien de cliënt bij herhaling de afspraken met WeesVaardig BV niet nakomt, herhaaldelijk zonder opgave van redenen niet op afspraken verschijnt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont, kan dit leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door WeesVaardig BV.  Alvorens hiertoe over te gaan zal WeesVaardig BV de cliënt en opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

   

  

Algemene Voorwaarden WeesVaardig B.V.
Algemene voorwaarden WeesVaardig BV.pdf (65.45KB)
Algemene Voorwaarden WeesVaardig B.V.
Algemene voorwaarden WeesVaardig BV.pdf (65.45KB)
Privacy Policy WeesVaardig B.V.
Privacy Policy WeesVaardig.pdf (152.13KB)
Privacy Policy WeesVaardig B.V.
Privacy Policy WeesVaardig.pdf (152.13KB)
AVG Statement WeesVaardig B.V.
AVG Statement.pdf (284.22KB)
AVG Statement WeesVaardig B.V.
AVG Statement.pdf (284.22KB)
Service Levels WeesVaardig B.V. t.b.v. Hallo & Opdrachtgever
Service Levels WeesVaardig Hallo.pdf (261.25KB)
Service Levels WeesVaardig B.V. t.b.v. Hallo & Opdrachtgever
Service Levels WeesVaardig Hallo.pdf (261.25KB)
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn